Những hình ảnh trên trang này thuộc quyền sở hữu của Ban Chấp Hành Gia Ðình 81 Biệt Cách Dù.  Mọi sao chép sửa đổi phải được sự chấp thuận của GÐ81.
Những thiếu sót về tên, cấp bậc, địa danh ngoài ý muốn của người phụ trách.  Xin các bạn bổ túc nếu biết rõ hơn để chúng tôi sửa đổi.  Các bạn nào còn giữ những hình ảnh cũ có thể gửi bảo đảm về :
GÐ81/BCD Website Photo
P.O.Box 1220
Garden Grove
CA 92842
USA

Xin ghi rõ địa danh, thời gian, tên, cấp bậc. Xin ghi rõ mặt sau nếu muốn hình được hoàn trả lại. Cám ơn các bạn.


These pictures are copyright of the GÐ81/BCD.  All download, edit must have permission from GÐ81/BCD.  If you would like to display your old war photos on these album please mail your photos to GÐ81/BCD (Address list above) Please write down information on the back of the photo:Who, Where, What, When, How...Also note if you want your pictures return. Thank You.


 Some of these photos are from the Green Beret Magazines. Reprint with permissions. The Magazines are available from RADIX Press at (713) 683-9076 or sherman1@flash.net


Ðịa Chỉ Liên Lạc/ Contact:
Gia Ðình 81/BCD
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com

Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook