Đại tá Hồ Tiêu,  Tư Lệnh sau cùng của Lực Lượng Đặc Biệt trước khi LLĐB giải tán vào năm 1970.  Sau ngày 30/4/1975, Đại tá Hồâ Tiêu bị bệnh nặng trong thời gian bị tù ở Bắc Việt, được thả về nhưng chết ở nhà không bao lâu sau đó.


Home  |

Dia Chi Lien Lac/ Contact:
Gia Dinh 81/BCD
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com

Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook