Gia đình 81 BCD đau buồn được tin hiền thê bạn Trần văn Tự:

Nguyễn thị Đồng

Tạ thế ngày 15 tháng 8 năm 2001 tại Houston, Texas

Hưởng thọ 66 tuổi

Thành thật chia buồn cùng gia-đình bạn Trần văn Tự


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |