Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Hiền Thê BCD Trân Minh Châu

Đã từ trần tháng 12 năm 2005 tại San Gabriel, California

Hưởng dương 56 tuổi

Thành Kính chia buồn cùng BCD Trần Minh Châu


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |