Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Hiền thê của bạn Nguyễn Bích Cổn

Chị Phm Th Nim, đã từ trần ngày 24 tháng 12 năm 2002

tại Rosemead, California

Hưởng thọ 69 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng bạn  Nguyễn Bích Cổn  và gia đình


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |