Gia đình 81 Biệt Cách Nhẩy Dù thành kính phân ưu cùng thân quyến

Cựu Đại Tá VŨ QUANG TÀI tư lệnh phó LLĐB/VN

đã tạ thế ngày 10 tháng 01 năm 2000 tại Toronto, Canada

Nguyện cầu hương hồn Đại Tá được yên nghỉ nơi Vĩnh Phúc


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |