Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Anh Trần Khắc Kính 

Cựu Ðại Tá LLÐB đã từ trần ngày 28 tháng 8 năm 2005

tại San Diego, hưởng thọ 77 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình anh Trần Khắc Kính


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |