Gia đình 81 Biệt Cách Nhẩy Dù thành kính phân ưu đến gia đình anh Trần Trung Tín

Cựu Trung Tá LLĐB Trần Trung Tín, 

Khoá D LLĐB, Trưởng phòng 2 Liên Đoàn 77 năm 1963

đã từ trần lúc 4 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2004. Hưởng thọ 75 tuổi.

Gia đình sẽ lập thủ tục để đưa anh Tín mai táng ở Hậu Giang, Việt Nam

Nguyện cầu hương hồn anh Trần Trung Tín được yên nghỉ nơi Vĩnh Phúc

Gia Ðình 81/BCD/LLÐB


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |