Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Anh Trần Duy Bình

Cựu Ðại Ðội Trưởng Ðại Ðội 2/Xung Kích thuộc Tiểu Ðoàn 81/BCND đã từ trần vào ngày 7 tháng 6 năm 2006

tại Pensylvania, hưởng thọ 67 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình anh Trần Duy Bình


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |