Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Anh Trần Ðình Thái, Hội Trưởng LLÐB

Ðã từ trần ngày 4 tháng 6 năm 2008

Tại Garden Grove, California, USA

Hưởng Thọ 79 tuổi

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình  Hội Trưởng LLÐB Trần Ðình Thái


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |