Gia đình 81 BCD/LLĐB

Kính thông báo đến toàn thể anh em BCD và LLĐB.


Hiền Thê của Biệt Cách Dù  PHẠM PHAN ANH là:
Nữ Sĩ HƯƠNG GIANG
Nhủ Danh PHAN THỊ DIÊN
đã vĩnh viễn xa lìa nhân thế vào lúc 06 giờ chiều ngày 21 tháng 4 năm 2002 tai NEW
ORLEANS, Hưởng Dương: 56 tuổi.
Thành Tâm cầu nguyện cho Hương Linh của chị Diên
sớm được về hưởng Nhân Thánh Chúa, đời đời an nghỉ ở cõi Vĩnh Hằng, Nước Chúa
Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình BCD Phạm Phan Anh và tang quyến
GĐ81/BCND/LLĐB

 Chia Buồn, Phân Ưu
xin gọi điện thoại số: (985) 631-2407


Home  |  |Vui Buon BCD |  | Email:deltabcd@yahoo.com |