Gia đình 81 Biệt Cách Nhẩy Dù thành kính phân ưu cùng thân quyến

Cựu Thiếu Tá PHAN BÁ TÒNG, Khoá 11 Thủ Đức. Cựu Tổng thư ký hội Thân Hữu LLĐB

Đã tạ thế ngày 2 tháng 6 năm 2002 tại Westminster, California.  Hưởng Thọ 63 tuổi.

Nguyện cầu hương hồn anh Phan bá Tòng được yên nghỉ nơi Vĩnh Phúc


 |  Home  |  | Trang Thương Tiếc |  | Email:deltabcd@yahoo.com  |