Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Anh Nguyễn Viết Tửu  

Cựu Trung Tá LLÐB đã từ trần ngày 14 tháng 7 năm 2005

tại San Diego, hưởng thọ 79 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình anh Nguyễn Viết Tửu


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |