Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Cựu Thiếu Tá Nguyễn Ðương, khoá A thuộc LLÐB  

đã từ trần ngày 24 tháng 3 năm 2006

tại Seatle, Washington hưởng thọ 78 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình Thiếu Tá Nguyễn Ðương


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |