Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Bạn Nguyễn Văn Tâm thuộc toán người nhái LLÐB  

đã từ trần ngày 4 tháng 1 năm 2006

tại Anaheim, California hưởng thọ 74 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình bạn Nguyễn Văn Tâm


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |