Gia đình 81 Biệt Cách Nhẩy Dù thành kính phân ưu cùng thân quyến

Biệt Cách Dù NGUYỄN ÐẮC LỘC 

đã tạ thế ngày 11 tháng 05 năm 2003 tại Houston, Texas

Nguyện cầu hương hồn anh Nguyễn Ðắc Lộc được yên nghỉ nơi Vĩnh Phúc

Gia Ðình 81/BCD/LLÐB


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |