Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Cựu Trung Tá LLÐB Nguyễn Bích Cổn  

đã từ trần ngày 27 tháng 12 năm 2004

tại Santa Ana, California hưởng thọ 75 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình Trung Tá Nguyễn Bích Cổn


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |