Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Cựu Trung Tá LLÐB Nguyễn Quang Trung  

đã từ trần ngày 15 tháng 4 năm 2005

tại Wesminster, California hưởng thọ 76 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình Trung Tá Nguyễn Quang Trung


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |