Gia đình 81 Biệt Cách Nhẩy Dù thành kính phân ưu cùng gia đình chị Trần thị Bích Liên

Biệt Cách Dù Nguyễn Hiệp 

đã tử nạn ngày 21 tháng 05 năm 2004 tại Maryland. Hưởng dương 46 tuổi

Nguyện cầu hương hồn anh Nguyễn Hiệp được yên nghỉ nơi Vĩnh Phúc

Gia Ðình 81/BCD/LLÐB


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |