Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Cựu Ðại Úy Lê Văn Thứ, sĩ quan phụ tá ban 3 hành quân/LÐ81/BCND

đã từ trần 3 giờ khuya ngày 22 tháng 9 năm 2008

tại Nha Trang, Việt Nam vì ung thư ruột già.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình  Ðại Úy Lê Văn Thứ


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |