Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Anh Lê Quang Tiềm đã từ trần ngày 5 tháng 2 năm 2008

tại Santa Ana, California, USA

Hưởng thọ 92 tuổi

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình  anh Lê Quang Tiềm


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |