Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Cựu Ðại Tá LLÐB Lâm Quang Phòng  

đã từ trần ngày 23 tháng 1 năm 2005

tại Sacramento, California hưởng thọ 90 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình Ðại Tá Lâm Quang Phòng


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |