Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Anh La Lưu Ý  

Cựu Sĩ Quan LLÐB đã từ trần lúc 7:40 ngày 6 tháng 1 năm 2003

tại Seatle, hưởng thọ 62 tuổi.

Linh cửu được quàn tại nhà quàn Columbia, góc đường Alaskian và Rainier,

Seatle, tiểu bang Washington. 

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình anh La Lưu Ý

Ðiện thoại chia buồn 206-870-1487


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |