Gia đình 81 BCD/LLĐB

Kính thông báo đến toàn thể anh em BCD và LLĐB.

Thân hữu kỳ cựu của GĐ 81 :

Bà Cố Cư An Lộc Phủ/Đặng thị Huệ

vừa mãn phần tại Virginia ngày 24 tháng 7 năm 2001.

Lễ hỏa táng sẽ được cử hành vào ngày 28 tháng 7 năm 2001

Nguyện cầu hương hồn thân hữu Cố Cư An Lộc Phủ/ Đặng thị Huệ

sớm được viên mãn.

Hội Trưởng Phan Văn Huấn cùng toàn thể anh chị em GĐ81 BCD/LLĐB

Thành kính phân ưu.

Điện thoại của tang gia: (703) 960-8663.


Home  |  |Vui Buon BCD |  | Email:deltabcd@yahoo.com |