Gia đình 81 BCDLLÐB đau buồn được tin:

Cựu Ðại úy Cao Kỳ Sơn, toán trưởng thám sát Delta LLÐB/ Sĩ quan An Ninh thuộc Liên Ðoàn 81/BCND đã  từ trần lúc 06:00 giờ sáng ngày 21.11.2010 tại tư gia ở Virginia, Hoa Kỳ

Gia đình GÐ81/BCD/LLÐB thành kính chia buồn đến gia đình Ðại úy Cao Kỳ Sơn

Vĩnh Biệt Anh Hùng Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù Cao Kỳ SơnHome  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |