Những hình ảnh trên trang này do anh Ủy Viên Báo Chí GÐ81/BCD/LLÐB chụp trong ngày khánh thành Tượng Ðài Việt Mỹ vào ngày 27 tháng 4 năm 2003. Xin quý vị bấm vào khung hình nhỏ bên trái để xem hình lớn hơn.


Home  |  |  Bài Tường Thuật Lễ Khánh Thành |