Airborne Rangers
Vietnamese Special Forces
Project Delta

In memory of the Soldiers of the Airborne Rangers and Special Forces who had sacrified their lives for liberty during the Vietnam War


Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù / Lực Lượng Ðặc Biệt Việt Nam tưởng nhớ và ghi ơn những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam

 

An Lộc Ðịa Sử Ghi Chiến Tích
Biệt Cách Dù Vị Quốc Vong Thân

Nghĩa trang lịch sử tại thành phố An Lộc, nơi đã mai táng 68 quân nhân Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù đã Vị Quốc Vong Thân trong 68 ngày tham chiến để giải toả áp lực của Cộng quân vào "Mùa Hè Ðỏ Lửa" 1972. Hình nghĩa trang ở trên trong những ngày đầu của cuộc chiến. Những nấm mộ rất mới trong lòng phố An Lộc đổ nát. Những tấm bia làm bằng thùng đạn súng cối 81mm. Bia bên tay phải mang tên BII Lưu Ðình Thuỵ. Tử trận ngày 01/0572. Nghĩa trang sau này được dân chúng và LÐ81/BCND tu bổ thêm như hình bia mộ của anh Trần văn Luận ở phía dưới. Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 Việt Cộng đã đào sới và san bằng nghĩa trang lịch sử này.

Xin bấm vào thẻ bài để đọc phần lý lịch. Apr/25/02

Historical cemetery in central of An Loc town that burried 68 bodies of the 81st Airborne Ranger had sacrified their lifes who fought against the Vietnamese Communist in the Summer of 1972.  The cemetery was made by the 81st Airborne Rangers Group during the battle and later was maintain by the local citizen. After the South Vietnam collapsed in April/30/1975 the Communist excavated the tombs and flat out the historical site to built the market place.

To view please click on tag| Home  | | Page 1 | |  Page 2  | | Page 3 | | Page 4 | | Page 5 | | Page 6 | | Page 7 | | Page 8 | | Page 9 |


Ðịa Chỉ Liên Lạc/ Contact:
Gia Ðình 81/BCDLLÐB
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com 


Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook