Thượng sĩ Nguyễn văn Chuyên phục vụ trong Trung tâm Huấn Luyện Hành Quân Delta (69-70). Sau thời gian đi toán 2 năm được đưa về phục vụ ở liên toán thám sát LĐ81/BCND với chức vụ thường vụ.

Sau ngày 30/4/75 về Nha Trang hoạt động trong tổ chức chống chính quyền Cộng sản, bị bắt giam gần 2 năm. VC xử tử thượng sĩ Nguyễn văn Chuyên ngày 12/12/78 tại Nha Trang.

Thân nhân liên lạc: vợ Hoàng thị May ở Khánh Hoà, Việt Nam. Nguyễn văn Đấu thám sát viên LĐ81/BCND hiện ở Texas xác nhận.