Thượng sĩ Lý Canh thuộc Đại Đội Chỉ Huy Yểm Trợ/LĐ81/BCND.

Sinh năm 1929. Chết ngày 25/1/71 tại Thạnh Đông Tây vì công vụ.

Liên lạc: quả phụ Thạch thị Sanh ngụ tại Bình Dương, Việt Nam