Binh nhất Trần ngọc Bửu

Đại Đội 4 Xung Kích/LĐ81/BCND

tử trận năm 1972 tại An-Lộc

Thân nhân chưa liên lạc được.  Bạn đồng đội Dương toàn Thịnh ngụ tại San Diego, CA xác nhận