Họp mặt tâm tình

Họp mặt tâm tình

Ngọc Trân, Ðàm hữu Phước

Ngọc Trân, Ðàm hữu Phước

Ngô thế Hùng, Ðàm hữu Phước

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

Hậu họp mặt

anh Dinh, Võ đình Lâm, Nguyễn thái Bình, Nguyễn khoát Hải

Trở lại trang hậu họp mặt

 


| Hình Bầu Hội Trưởng và BCH |

Video Ngày Họp Mặt  |


| Hình ảnh ÐH |


| Hình ảnh hậu ÐH |


| Trang Chủ |


Ðịa Chỉ Liên Lạc / Contact:
Gia Ðình 81/BCD/LLÐB
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com