Ðại Hội VI GÐ81/BCDLLÐB đã được khai mạc trọng thể vào ngày 8 tháng 7 năm 2007 tại nhà hàng Regent West ở Tiểu Bang California.

Dưới đây là những hình ảnh và bài tường trình đang được đúc kết để đưa lên mạng lưới internet của GÐ81/BCDLLÐB

Hình Ảnh Bầu Hội Trưởng và Ban Chấp Hành

Hình Ảnh Ðại Hội VI, Ðời Chiến Binh Ảnh Ðào Long

Hình Ảnh Văn Nghệ Giúp Vui Ảnh Ðỗ Thịnh

Hình Ảnh Lưu Niệm trong ngày Ðại Hội VI

Hình Ảnh Tiền Ðại Hội

Hình Ảnh Hậu Ðại Hôị

Chia Tay

Bài Tường Trình của Báo Người Việt

Phần Video Của Ðài Little-SàiGòn TV 


Gia Ðình 81/BCD/LLÐB
P.O.Box 1220
Garden Grove
California, 92842
USA
Email: deltabcd@yahoo.com